สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office (2)

วันนี้จะกล่าวถึง องค์ประกอบของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office กันครับ

สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office หมายถึง สำนักงานเกษตรอำเภอที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน Smart Card (One Id Card for Smart farmer) ในการเข้าถึงบริการด้านการเกษตรผ่านต้นแบบระบบ Thai Smart Farmer (www.thaismartfarmer.net) และเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยง บันทึก สืบค้นข้อมูล และให้บริการแก่เกษตรกรในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ประกอบด้วย 4 มิติได้แก่

1.สถานที่

1.1 ภายในสำนักงานเกษตรอำเภอ

1.1.1 การจัดสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงาน โดยที่สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นอาคารชั้นเดียวและขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก แบ่งสัดส่วนอาคารเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งให้จัดเป็นห้องทำงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งพร้อมโต๊ะประชุมสำหรับการประชุมข้อราชการอีกด้านหนึ่งจัดเป็นส่วนให้บริการประชาชน ซึ่งจะมีโต๊ะสำหรับการให้บริการ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) รองรับการให้บริการได้ จำนวน 3-6 คน และส่วนด้านหลังจัดเป็นโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประมาณ 3-5 คน

1.1.2 การจัดส่วนเคาน์เตอร์เซอร์วิส ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2-3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Passbookสำหรับพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1-2 เครื่อง เครื่องอ่านการ์ด 2 เครื่องเครื่องอ่านบาร์โค๊ต1 เครื่องโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ควรจัดเป็นระบบเครือข่ายเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้ และต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.1.3 บริเวณเคาน์เตอร์เซอร์วิสควรจัดเป็นส่วนเปิดโล่งโปร่ง มีเก้าอี้นั่งให้เพียงพอเพื่อรองรับเกษตรกรที่อาจมาติดต่อเป็นจำนวนมากซึ่งควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เช่น หนังสือโทรทัศน์ที่เปิดช่องรายการทางการเกษตรหรือสารคดีการเกษตร ฯลฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการรอรับบริการ

1.1.4 บริเวณส่วนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ควรมีตู้จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานสำคัญในการประกอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หลักฐานการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

1.1.5 ควรจัดให้มีพื้นที่ส่วนที่จะให้บริการด้านคำแนะนำและการแสดงสาธิตต่าง ๆ เพื่อการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่มาขอรับคำปรึกษาแนะนำ ทั้งนี้ หากสถานที่อำนวย ควรจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์

1.2 ภายนอกสำนักงานเกษตรอำเภอ บริเวณโดยรอบอาคาร ควรปลูกต้นไม้ ทั้งประเภทเพื่อ ความสวยงามร่มเย็นและประเภทที่จะเป็นองค์ความรู้แก่เกษตรกร หากมีพื้นที่ควรจัดทำแปลงเรียนรู้ตามความสำคัญของชนิดผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นนั้นๆมีสถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ

1.3 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนในการให้บริการ ดังนี้

1)จุดรับบัตรคิว

2)จุดรอรับบริการ

3)จุดให้บริการ

จุดประเมินความพึงพอใจ

<p>แค่นี้ก่อนครับ มีต่อวันต่อไป ด้าน อุปกรณ์ ระบบงาน และ คนให้บริการ นะครับ</p><p> </span></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)