คุณสมบัติของพนักงานธนคาร

ด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครงานดังนี้1.ประเภทการสมัคร ผู้สมัครงานสามารถสมัครงานและเลือกสอบ ใน 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1กลุ่มสาขาวิชา
1.2กลุ่มตำแหน่งงาน
และควรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติให้ตรงตามรายละเอียดตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงาน
(สาขาวิชาและตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงาน)2.คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
2.1สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2.2ความสามารถภาษาอังกฤษคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2.3หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป * ทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
* จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เฉพาะบางตำแหน่ง โดยรับสมัครแบบรายตำแหน่งงาน

3.การรับสมัครงาน
ธปท. จะพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้สมัครผ่านทางระบบสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bot.or.th และมีหลักฐานการสมัครตามข้อ 2. ครบถ้วนเท่านั้น ผู้ประสงค์จะสมัครจึงควรศึกษาวิธีการสมัคร จากคู่มือการสมัครงานออนไลน์ แบบกลุ่มสาขาวิชา และ คู่มือการสมัครงานออนไลน์ แบบตำแหน่งงาน และเตรียมไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัครผ่านทางระบบสมัครงานออนไลน์

4.การคัดเลือก
4.1ธปท. จะแจ้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ที่ ธปท. กำหนดจาก Email: [email protected]
4.2ใน การสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สอบจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือข้อมูลและเอกสารมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

5.ขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก
5.1ทดสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
5.2ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ และความถนัด
5.3ส่วน งานที่มีอัตรากำลังว่างพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้น ที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของส่วนงานให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งงาน ที่ว่าง

6.การบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.
ผู้ สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 120 วัน หากผลทดลองปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ การตรวจร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติอาชญากร สืบประวัติและพฤติการณ์โดย ธปท. จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.

7. อัตราเงินเดือนแรกเข้าพนักงานเข้าใหม่
ธปท. กำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานใหม่ โดยพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรภายนอกชั้นนำ ปัจจุบันอัตราเงินเดือนแรกเข้าสำหรับพนักงานเข้าใหม่ คือ

วุฒิการศึกษา
ที่สำเร็จ *

อัตราเงินเดือน
เริ่มต้นพื้นฐาน
ตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

เงินเพิ่ม

ตามวุฒิการศึกษา **

ตามคุณสมบัติเพิ่มเติม

ต่ำกว่าปริญญาตรี

14,800 บาท หรือ 16,300 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ปริญญาตรี

ระดับเจ้าหน้าที่
23,700 บาท หรือ
28,500 บาท

ระดับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
37,200 บาท หรือ
42,800 บาทไม่มี

  • สาขาวิชาหายาก และทักษะพิเศษรวมกันไม่เกิน 20%
  • ประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์กับงาน ธปท. ปีละไม่เกิน 5% สูงสุดไม่เกิน 5 ปีและไม่เกิน 20%
  • คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงานเช่น ใบ Certificate CPA / CFA / เนติบัณฑิต ไม่เกิน 10%

รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

ปริญญาโท

10%


ปริญญาเอก


20%

  • หมายถึง วุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท.
    ** เทียบจากอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของระดับเจ้าหน้าที่ คือ 23,700 บาทหรือ 28,500 บาท แล้วแต่กรณี

8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0 2283 6753, 0 2283 5503, 0 2356 7581 หรือ Email:[email protected]


อ้างอิง http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/carrer/recruit/Pages/recruit.aspx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dream to be a bankerความเห็น (0)