FlippedClassroom

ชื่อนางอัมพรนามสกุลนันทะเสนาเลขที่57D0103122

รหัสวิชา102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษรุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศรเนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

FlippedClassroom

FlippedClassroom หรือห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สหรัฐอเมริกาคิดค้นให้กับนักเรียนบางส่วนของพวกเขาที่ขาดเรียนบ่อยเพราะการทำกิจกรรมต่างๆที่แยกนักเรียนออกไปจึงระดมความคิดหาทางแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่FlippedClassroomในปี2007จนถึงปัจจุบัน

ฉะนั้นFlippedClassroom คือว่านำสิ่งเดิมที่เคยทำในชั้นเรียนไปทำที่บ้านและนำสิ่งที่เคยถูกมอบหมายให้ทำที่บ้านมาทำในชั้นเรียนแทนชั้นเรียนที่เราคุ้นเคยกันนั้นส่วนมากครูจะเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่างๆในชั้นเรียนและมอบหมายให้นักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้านแต่ Jonathan และ Aron สังเกตว่านักเรียนนั้นต้องการพบครูจริงในเวลาที่มีความสงสัยในเนื้อหาและต้องการความช่วยเหลือเขาไม่ได้ต้องการครูอยู่ในชั้นเรียนทุกครั้งเพื่อบอกเนื้อหาสาระต่างๆเป็นเพราะนักเรียนนั้นสามารถจะค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นในห้องเรียนกลับด้านนั้นครูอาจจะแจกสื่อให้นักเรียนไปศึกษาที่บ้านและวันรุ่งขึ้นเมื่อนักเรียน เกิดข้อสงสัยนักเรียนแต่ละคนก็จะซักถามกันในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในการศึกษาหาความรู้นักเรียนสามรถค้นคว้า ได้หลากหลายช่องทางอย่างอิสระ เช่น เว็บไซต์ต่างๆ และยูทูบที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการศึกษาหาความรู้ของตนเองการมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเองแล้วนำมาพูดคุยในชั้นเรียนจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นเร็วขึ้น จะเหลือเวลาในการเติมสิ่งอื่นๆให้กับนักเรียนโดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์รูปแบบเดิมจะหมดเวลาไปกับการเตรียมพร้อม"ห้องเรียนกลับด้าน" ก็ยังจัดการเรียนการสอนแบบ Child Centerมากขึ้นและที่สำคัญแก้ปัญหาเรื่องการบ้าน วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนจะมีความสุขกับการค้นคว้า

การนำไปปรับในการเรียนการสอนคือต้องให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำข้อสงสัยมาพูดคุยกันในชั้นเรียน ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี นั้นมีความสำคัญและมีบทบาทมากนักเรียนสามารถค้นคว้าได้อย่างกว้างขวางเด็กสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)