เรื่องเล่าStoryTelling

ชื่อนางอัมพรนามสกุลนันทะเสนาเลขที่57D0103122

รหัสวิชา102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษรุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศรเนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

เรื่องเล่าStoryTelling

ชื่อผู้เล่านางสาวพัชรินทร์สินจะโปะ

ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซับไทรททอง

ชื่อเรื่องความภูมิใจของคิม

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

สถานที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านซับไทรททองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา

เนื้อเรื่องนักเรียนเด็กพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่4เด็กนักเรียนคนนี้ชื่อว่าคิมพฤติกรรมของคิม คือหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียนทุกรายวิชาบางครั้งเมื่อเข้าชั้นเรียนแล้วนักเรียนจะขออนุเญาตเข้าห้องน้ำและเงียบหายไปเมื่อเกิดพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยๆดิฉันจึงแก้ปัญหาด้วยการแต่งตั้งให้ คิม เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่4รายวิชาภาษาอังกฤษซึ่ง คิมต้องปฏิบัติหน้าที่ในชั้นเรียนดังนี้เป็นตัวแทนบอกทำความเคารพครูเช็คชื่อเพื่อนร่วมชั้นแจกชิ้นงานหรือใบงานให้กับเพื่อนเก็บการบ้านแบบฝึกหัดที่ครูผู้สอนนั้นมอบหมายรวบรวมส่งครูสั่งจัดแถวให้กับเพื่อนก่อนเปลี่ยนชั่วโมงเรียนซึ่งหน้าที่เหล่านี้คิมต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและคิมยังมีข้อต่อรองกับดิฉันหนึ่งข้อว่าถ้าคิมทำงานในชั้นเรียนเรียบร้อยและสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นได้ดีคิมขอเล่นเกมฝึกทักษะพร้อมเพื่อนการแก้ปัญหาของครูในครั้งนี้คิมสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้ดีขึ้นตามลำดับเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้งเพื่อนให้การยอมรับในความสามารถให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและให้กำลังใจคิม คิมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นคิมร่าเริงและมีความสุขมากขึ้น ไม่ซึมและมีรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อผ่านหน้าห้องเรียนภาษาอังกฤษก็จะถามครูผู้สอนว่าเมื่อไรจะถึงชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษครับผมอยากเรียนปัจจุบันคิมก็คือความภาคภูมิใจของครูเช่นกัน

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหาเด็กพิเศษหลีกเลี่ยงการเข้าชั้นเรียน

วิธีแก้ปัญหาแต่งตั้งให้ คิม เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่4รายวิชาภาษาอังกฤษ

ผลที่เกิดขึ้นเข้าเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้งเพื่อนให้การยอมรับในความสามารถให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและให้กำลังใจคิม คิมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชั้นคิมร่าเริงและมีความสุขมากขึ้น ไม่ซึมและมีรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อผ่านหน้าห้องเรียนภาษาอังกฤษก็จะถามครูผู้สอนว่าเมื่อไรจะถึงชั่วโมงเรียน

แก่นความรู้ที่ได้รับนำวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับผู้เรียนมาแก้ปัญหาของการไม่ยอมเข้าชั้นเรียนในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษวิธีการที่ใช้นั้ได้ผลกับนักเรียน

กลยุทธ์ในการทำงานครูผู้สอนแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในรายวิชาของตน

ลงชื่อผู้บันทึก

(นางอัมพรนันทะเสนา)

เรื่องเล่าStoryTelling

ชื่อผู้เล่านายสิปปวิชญ์กนกธาดาสกุล

ตำแหน่งครูคศ 1

ชื่อเรื่องการสร้างวินัยด้วยเสียงเพลง

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความมีวินัยในโรงเรียน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีสพป.นม.4

สถานที่โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีสพป.นม.4จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อเรื่องเนื่องจากโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนมากมายซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถกิจกรรมดังกล่าวคือกิจกรรมทำเวรสีการแปรงฟันการรับประทานอาหารและการเข้าแถวกลับบ้านดังกิจกรรมตัวอย่างทำให้มีผลกระทบในเวลาเรียนเมื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรรมขาดความเป็นระเบียบในการทำกิจกรรมดังนั้นการแก้ปัญหาของครูจึงนำเสียงเพลงมาเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบต่างๆให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมคือร่วมกันวางแผนกับผู้บริหารคณะครูและสภานักเรียนของโรงเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมโดยให้สภานักเรียนเปิดเพลงทำกิจกรรมตามตาราง มีดดังนี้

เวลา

กิจกรรม

เพลงที่ใช้

7.30-8.00 น.

การทำเวรสี

เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

8.00-8.20 น.

เคารพธงชาติ

เพลงชาติ

8.20-8.30 น.

ดื่มนม

เพลงนม

8.30-11.30 น.

เรียนภาคเช้า

-

11.30-12.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เพลงการศึกษาต่างๆ

12.15-12.30 น.

แปรงฟัน

เพลงแปรงฟัน

12.30-15.30 น.

เรียนภาคบ่าย

-

15.30-16.00 น.

โฮมรูมทำความสะอาดห้อง

บทอาขยาน/สูตรคูณ

การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สร้างวินัยให้กับนักเรียนนั้นความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลายส่วนประกอบกัน คือ ความร่วมมือของครูในโรงเรียนและผู้บริหารและกิจกรรมที่นักเรียนทำอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันถ้าไม่ได้เปิดเพลงในช่วงเวลาดังกล่าวนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆตามตารางได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นพฤติกรรมที่นักเรียนกระทำอยู่เป็นประจำก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหานักเรียนไม่มีวินัย

วิธีแก้ปัญหากำหนดเวลาการทำกิจกรรมโดยใช้เสียงเพลงประกอบ

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆตามตารางได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นพฤติกรรมที่นักเรียนกระทำอยู่เป็นประจำก็แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว

แก่นความรู้ที่ได้รับครูได้กำหนดเวลาการทำกิจกรรมต่างๆเป็นขั้นตอนมีเวลาและกิจกรรมที่แน่นอนนำเสียงเพลงมากระตุ้นการทำกิจกรรมของนักเรียน

กลยุทธ์ในการทำงานครูใช้เสียงเพลงในการทำกิจกรรมต่างตามเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด

ลงชื่อผู้บันทึก

(นางอัมพรนันทะเสนา)

เรื่องเล่าStoryTelling

ชื่อผู้เล่าMiss Xiaomin Li

ตำแหน่งครูพิเศษโรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนง่ายเหมือน 1+1=2

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียนไม่สามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนได้ ทำการบ้านไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557

สถานที่โรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

เนื้อเรื่องมีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนนักเรียนไม่อยากเรียนภาษาจีนและเขียนยากนักเรียนจำตัวอักษรไม่ได้ทำให้นักเรียนในห้องเรียนไม่มีบรรยากาศของการอยากเรียนภาษาจีนครูใช้วิธีการให้นักเรียนในห้องยืนขึ้นทุกคน ตั้งคำถามแล้วให้นักเรียนตอบถ้าใครตอบถูกจึงจะได้นั่งลงและจะมีคะแนนสะสม1คะแนนนักเรียนที่ตอบคำถามไม่ได้อนุญาตให้เปิดหนังสือตอบครูกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนชอบทำให้นักเรียนมีผลการเรียนและคะแนนสูงขึ้นนอกจากนี้แล้วยังใช้เทคนิคในการสอนนักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยวิธีการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นเช่นการทำแบบฝึกหัดรวมประโยค โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ คือ aประธานประโยคที่ bประธานประโยคที่2cเป็นคำเชื่อมเมื่อรวมสองประโยคเป็นหนึ่งใช้คำว่า แทน c yคือส่วนที่เหมือนแต่ละประโยคจะได้ (a+b)ใช้วิธีนี้ทำให้นักเรียนจากที่ไม่สนใจเรียนเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามถูกต้อง

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหานักเรียนไม่มีวินัย

วิธีแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถจำคำศัพท์ภาษาจีนได้ ทำการบ้านไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนก็สามารถตอบคำถามของครูผู้สอนและมีผลการเรียนสูง

แก่นความรู้ที่ได้รับวิธีการสอนของภาษาจีนโดยใช้สูตรคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีน

กลยุทธ์ในการทำงานครูผู้สอนเข้าใจนักเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

ลงชื่อผู้บันทึก

(นางอัมพรนันทะเสนา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)