ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อผู้เล่า     นางสาวอภิญญา  รักพุดซา

               รหัสนักศึกษา  57D0103121

               นักศึกษาระดับปริญญาโท     สาขาหลักสูตรและการสอน     ภาคพิเศษ     หมู่  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

               


          "ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"

               ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการให้ตนเองนั้นประสบความสำเร็จ  ต่างกันเพียงแค่เขาเหล่านั้นต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว  การทำงาน  การเรียน  ความรัก เป็นต้น "ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"  จึงเป็นข้อคิดที่ใครหลายคนใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต  บนพื้นฐานของคำว่า  "พยายาม"  เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้

               ฉันเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของการเรียน  เมื่อครั้งที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษาฉันเลือกเรียน   คณะครุศาสตร์   สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในขณะนั้นฉันมีความคาดหวังว่าฉันต้องเรียนให้จบ  และต้องจบเกียรตินิยมอันดับ 1  ด้วย  แม้ว่าการเรียนให้จบเกียรตินิยมนั้นเป็นเรื่องที่ยากและไกลตัวสำหรับใครหลาย ๆ คน แต่สำหรับฉันแล้วฉันไม่เคยคิดย่อท้อ  และไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากเลย  เพราะฉันคิดว่าถ้าหากคนเรามีความพยายามและตั้งใจในการทำสิ่งใดแล้ว  เราต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน  ในระหว่างทางที่เดินอาจมีอุปสรรคขวากหนามบ้างย่อมเป็นเรื่องธรรมดา  เพราะหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ  ดังนั้นเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ถึงฝันแห่งความสำเร็จของเราให้ได้

              เทคนิคการเรียนที่ฉันใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จ  คือ  ฉันใช้กระบวนการบริหารของเดมมิ่งในการบริหารจัดการเรื่องการเรียน             ซึ่งประกอบด้วย  การวางแผน (P :  Plan)   การลงมือทำ  (D : Do)  การตรวจสอบ  (C : Check)  และการแก้ไขปรับปรุง  (A : Action)            หรือวงจร PDCA  

               P :  วางแผน  กำหนดเป้าหมายในการเรียนอย่างแน่วแน่  เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียน เช่น อ่านหนังสือมาก่อนล่วงหน้า  ศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า

               D :  มุ่งมั่น  มีสมาธิในการเรียน  ตั้งใจเรียนในเวลาที่อาจารย์สอน  สรุปความรู้ในแต่ละวิชาที่เรียนในรูปแบบของ  mind  mapping  เพื่อทบทวนบทเรียน  และจัดลำดับความสำคัญของรายวิชาในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ

               C  :  ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา  ทำแบบทดสอบ  แบบฝึกหัด  อ่านหนังสือทบทวนความรู้

               A. :  หาข้อบกพร่องของตนเองแล้วหาแนวทางแก้ไข  เช่น  เรียนไม่เข้าใจเรื่องใด  ก็หาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู้สอน  เป็นต้น

               วงจร  PDCA  เป็นเครื่องมือที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จในวันนี้  วันที่ฉันเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย  3.85 วันที่ฉันสอบได้คะแนนเป็นลำดับที่  1  ของคณะครุศาสตร์  วันที่ฉันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคนแรกของคณะครุศาสตร์  วันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัว  วันที่ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องการเรียนด้วยความพยายาม...วันนี้ฉันเชื่อแล้วว่า  "ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"

             

                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)