ดีเจประชาธิปไตย

ดีเจประชาธิปไตย

ดีเจ (Disc Jockey) หรือ นักจัดรายการ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีพลังในการสร้างสรรค์สังคมเป็นสื่อกลางทำหน้าที่ให้ความ รู้เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย การบันเทิง และนันทนาการต่างๆๆ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ ให้แก่กลุ่มผู้ฟัง

ดังนั้นดีเจจึงทำหน้าที่เสมือนครูของแผ่นดินในฐานะครูของแผ่นดินการทำ หน้าที่ของดีเจอย่างภาคภูมิใจและมีพลังจึงมีผลดีต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุก เพศทุกวัยเพราะผู้ฟังที่ที่รับฟังข่าวสารบ้านเมืองทางวิทยุสถานีหลักหรือ วิทยุชุมชนตลอดจนรับชมทางเคเบิ้ลทีวีจะเกิดการเรียนรู้และนำข่าวสารไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์หรือนำไปปฏิบัติให้เกิด คุณประโยชน์แก่ตนเองได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความหวังว่าการทำหน้าที่ของดีเจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาประชาชน ให้เป็นพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยและมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของการ เลือกคนดีบริหารบ้านเมืองด้วยกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่จำนนต่อการซื้อสิทธิ ขายเสียง และไม่สยบยอมต่อการฉ้อฉลปล้นชิงเอาอำนาจอธิปไตยของปวงชนในวิถีทางที่ผิด กฏกติกาของบ้านเมือง
ปัจจุบันสื่อสารมวลชน นับว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยให้เจริญ ก้าวหน้า การได้ร้บรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชน ย่อมส่ง ผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีโลกทัศน์ มีทัศนคติ และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่แตก ต่างกัน เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสังคมที่มีสื่อมวลชนทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารให้ กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะทำให้คนในสังคมนั้นรู้เท่าทันสามารถ นำข้อมูลที่ได้จากสื่อมวลชนต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

สื่อวิทยุและโทรทัศน์นับเป็นช่องทางที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใน ชีวิตประจำวันและมีความ ใกล้ชิดมากที่สุดเนื่องมาจากประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร หรือดีเจที่ทำหน้าที่พูดคุยหรือสื่อสารกับประชาชนนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่าง ยิ่งในฐานะผู้ส่งสารถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดี ย่อมจะทำให้ระชาชนผู้รับสารมีโอกาสรับสารที่ เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 31 (3) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการ พัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม    

อ้างอิงจาก http://www2.ect.go.th/about.php?Province=lopburi&SiteMenuID=2906

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dream to be DJความเห็น (0)