AAR โรงเรียนวนิษา

                                                                โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนทางเลือก โรงเรียนวนิษา

                 การศึกษาดูงานของโรงเรียนสัตยาไส ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 การเดินทางครั้งนี้ทำให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างโรงเรียนสัตยาไส และโรงเรียนวนิษาอย่างชัดเจน แต่ก็มีบางส่วนที่คล้ายกัน โรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนที่ให้นักเรียนเรียนเหมือนยุที่บ้าน ไม่ต้องสวมชุดฟอร์มโรงเรียน นักเรียนจะมีอิสระในการแต่งกาย โรงเรียนวนิษาจะเน้นการพัฒนาสมอง กาย ใจ พัฒนาไปอย่างมีความสุข เมื่อเดินทางไปถึงรู้สึกตื่นเต้น เพราะโรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนที่อยู่ท้ายซอย เป็นโรงเรียนเล็กๆต่างจากที่คิดไว้ คิดว่าโรงเรียนวนิษามีขนาดใหญ่นักเรียนสวมชุดฟอร์มโรงเรียน มีนักเรียนจำนวนมาก โรงเรียนวนิษาจะให้นักเรียนเรียนรู้จากการพัฒนาการทางสมอง กาย ใจ ทั้งการทำโปรเจคต่างๆ คิดออกแบบของแต่ละห้องเรียนว่าทำอย่างไร นักเรียนและครูช่วยกันโดยครูจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง และการเรียนการสอนในห้องเรียนจะ โต๊ะเก้าอี้ของแต่ละห้องจะไม่เหมือนกัน มีการจัดโต๊ะแบบต่างๆ ในห้องเรียนหนึ่งห้องจะมีครูต่างประเทศและครูไทย นักเรียนจะได้พูดคุยกับครูต่างประเทศ และในระดับปฐมวัย นักเรียนจะได้เรียนรู้จากสื่อของจริง สัมผัส และการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับปฐมวัยจะเป็นการเข้าไปนั่งเล่นเกม เล่นของเล่นในห้องโดยมีครูต่างประเทศเข้าร่วมเล่นและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาทางการรับรู้สำเนียง มีการเล่านิทานให้เด็กอนุบาลฟัง

                การไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษาได้เรียนรู้การเรียนการสอนอีกแบบที่เป็นการพัฒนาสมอง กาย ใจ พัฒนาอย่างมีความสุข โดยที่นักเรียนมีความสุขในวิชาที่เรียน ได้คิดออกแบบแต่ละชิ้นงานโดยปฏิบัติจริง ครูทุกคนดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี การพูดจาของครูจะไม่พูดว่า ห้าม ไม่ อย่า แต่ครูจะพูดว่า เดิน หากนักเรียนวิ่ง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนวนิษาเป็นการสอนที่ให้นักเรียนสัมผัสกับเจ้าของภาษาโดยตรงตั้งแต่ปฐมวัย ทำให้พัฒนาการของนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

               การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวนิษา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนของโรงเรียนได้ การจัดห้องเรียนโดยมีการจัดสื่อที่เป็นของจริง และการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็นรูปลักษณะต่างๆ มีการจัดโปรเจคให้นักเรียนช่วยกันตัดสินใจเลือกหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARRความเห็น (0)