Powerpoint File เกริ่นนำกระบวนการจัด KM-Workshop ในงาน UKM-8 (4/2549) ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2549 ในหัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เป็นดังนี้ครับ

         http://gotoknow.org/file/wiboonw/Aj.Wiboon-UKM-3-NOV-06.zip

         วิบูลย์ วัฒนาธร