.ได้รู้ถึงการสร้างบล็อกวิธีการและขั้นตอนสร้างทำอย่างไรทำให้เรารู้ถึงการแช้ตว่ามีวิธีการอย่างไร