1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้คือการส่งเมล์ การสร้างบล็อก การสมัครสมาชิกเว็บไซค์ ต่าง ๆ และการเล่นM 2.ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนโดยผ่านทางการเล่นM การส่งเมล์ และได้สนทนากันเพื่อนใหม่ 3.การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ฝึกการพิมพ์แบบสัมผัส ได้รู้จักข้อมูลใหม่ ๆ