โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนในการจัดการน้ำเสียริมฝั่งแม่น้ำตาปี-พุมดวง และชายฝั่ง

Plan_reo14
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนในการจัดการน้ำเสียริมฝั่งแม่น้ำตาปี-พุมดวง และชายฝั่ง ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง 20 ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี (งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียครัวเรือนและชุมชน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

พื้นที่เป้าหมาย 20 ชุมชน ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่

(1) ชุมชน 11 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ชุมชนในลึก ชุมชนเสม็ดเรียง ชุมชนวังเพชร ชุมชนสิริศุข ชุมชนบึงขุนทะเล ชุมชนโพหวาย ชุมชนโพธาวาส ชุมชนทุ่งน้อย ชุมชนย่านยาว ชุมชนสันติสุข และชุมชนพวงเพชรพัฒนา

(2) หมู่บ้าน 4 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ได้แก่ หมู่ที่ 1-4

(3) หมู่บ้าน 5 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้แก่ หมู่ที่ 1-5

กิจกรรม

1) ประสานงานหน่วยงาน ชุมชน องค์กร ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 3 พื้นที่

2) ประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 3 พื้นที่

3) อบรมผู้นำชุมชน สถานประกอบการ อาสาสมัคร และตัวแทนครัวเรือน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียครัวเรือน และส่งเสริมให้มีการติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนเพื่อดักไขมันจากน้ำเสียครัวเรือนในเบื้องต้น รวมไปถึงส่งเสริมให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ถังดักไขมันครัวเรือน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง

4) อบรมและฝึกปฏิบัติการทำถังดักไขมันครัวเรือน ให้แก่อาสาสมัครเครือข่าย ผู้นำชุมชน ครัวเรือน สถานประกอบการ ในพื้นที่เป้าหมายรวมถึงติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนในครัวเรือนที่มีความพร้อมและสนใจ เพื่อนำร่องในแต่ละพื้นที่

5) สร้างเครือข่ายและฝึกอบรมอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง โดยฝึกให้เครือข่ายฯ สามารถตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved oxygen : DO) และสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น ในพื้นที่ของตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนสิ่งแวดล้อมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งกำลังใจมาช่วย นะคะ