มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและครูตางชาติ

มาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

        สิ่งแรกที่ควรมี คือความรู้ และประสบการณ์ เพราะในการทำการเรียนการสอนนั้น เด็กไทยเรา มีระดับความเข้าใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครูผู้สอนต้องมีเทคนิค เพื่อชักนำพวกเขาให้มีใจรักในภาษาเพราะความเข้าใจของเด็กไม่เท่ากันกันคน

มาตรฐานครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

        แน่นอนว่า เขาใช้ภาษาที่เป็นภาษาประจำชาติอยู่แล้วหรือเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นประจำ ครูจึงไม่ต้องเน้นมาก เพียงแค่เสนอแนะแนวทางหรือเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ไม่ใช้ว่าครูปล่อย หรือไม่มีประสบการณ์ในการสอน แต่เค้ามีเทคนิคหรือกระบวนการสอนที่ ง่าย ต่อการศึกษา นักเรียนจึงมีพัฒนาการเรียนรู้เร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน testความเห็น (0)