New Buddhism in India


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคาร B7.3 สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทำโครงการบรรยายทางวิชาการภาษาอังกฤษเรื่อง New Buddhism in India 
บรรยายโดย Professor Sukhadeo Thorat ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ Indian Council of Social Research (ICSSR)และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการนี้ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ นี้ด้วย อนึ่งสำหรับการบรรยายในครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่าง สำนักงานครรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย(Indian Council of Social Research (ICSSR)).
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)