การประชุมเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ และ พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2557

การประชุมเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ และ พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัด ประชุมเรื่อง "การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี"ในการดำเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเช้า

มีพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2557 โดยในวันนี้มีการมอบทั้งสิ้น 7 รางวัลประกอบด้วย

1. สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นนานาชาติ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการได้แก่ คุณอิสิญา สังข์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทสยามเซมเพอร์เมดจำกัด เครือศรีตรัง

5. ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. สถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีชรีสอร์ท

7. สถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ บริษัทไร่นายจุล คุ้นวงศ์จำกัด

จากนั้น ต่อด้วย การบรรยาย การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

การเสวนา "การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ" โดย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดำเนินรายการโดย ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และปิดท้ายด้วย การแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุม แลกเปลี่ยนร่วมกันเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ โดยแยกเป็น 1.กระบวนการก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  2.กระบวนการระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ       3.กระบวนการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

ดำเนินการโดย ดร.อลงกต ยะไวทย์  และ อาจารย์ณัชติพงษ์ อูทอง รองศาสตราจารย์ ธนวดี บุญลือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด

งานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลของสกอ. การจัดสหกิจศึกษานานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งหมด 174 แห่ง สถาบันที่ส่งข้อมูลกลับมาที่ สกอ. จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย 

1.มหาวิทยาลัยบูรพา  2.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  5.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  6.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 9.มหาวิทยาลัยคริสเตียน

10.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 15.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

16.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 17.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โดยในการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติใน 17 มหาวิทยาลัยข้างต้นมีข้อค้นพบสำคัญคือ

1.ประเทศที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มีจำนวน 22 ประเทศประกอบด้วย

ประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี มองโกเลีย  มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  กัมพูชา  อเมริกา ฝรั่งเศษ   โปแลนด์ ฮังการี แคนาดา อังกฤษ   ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์

2.หลักสูตร/สาขาวิชาที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 50 หลักสูตรประกอบด้วย    

1) ธุรกิจการบิน 2)อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3)ภาษาอังกฤษ 4)ภาษาอังกฤษธุรกิจ  5)ภาษาจีนธุรกิจ 6)ภาษาจีนธุรกิจ  7)รัฐศาสตร์ 8)ภูมิภาคศึกษา 9)การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 10)การเดินทางและท่องเที่ยว 11)ภาษาเกาหลี 12)ภาษาไทย 13)การจัดการโรงแรม 14)การโรงแรม สปา และการท่องเที่ยว 15)การจัดการทั่วไป 16)การจัดการโลจิสติกส์ 17)การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 18)การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 19)เทคโนโลยีการประมง 20)ประมง 21)ชีววิทยา 22)วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 24)เทคโนโลยีสารสนเทศ 25)วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 26)เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 27)สิ่งแวดล้อม 28)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 29)วิศวกรรมไฟฟ้า 30)วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ 31)อุตสาหการ 32)เครื่องกลวิศวกรรม 33)วิศวกรรมสิ่งทอ 34)วิศวกรรมเคมีและวัสดุ 35)วิศวกรรมพอลิเมอร์ 36)อิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37)วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 38)วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 39)วิศวกรรมอาหาร 40)สัตวศาสตร์ 41)สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  42) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 43)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 44)อาหารและโภชนาการ 45)บัญชี 46)เศรษฐศาสตร์ 47)วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 48)วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น 49)นิติศาสตร์ 50)สัตวแพทย์ศาสตร์

นับเป็นความก้าวหน้าในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติของประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2557 ที่ต้องบันทึกไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)