การเรียนในรายวิชานี้ (นวัตถกรรมแห่งการเรียนรู้) เป็นการเรียนที่ให้อะไรหลายๆ อย่างแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากอาจารย์ ความรู้ที่ได้รับจากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องและต่างห้อง เรียนรู้การส่งเมล์ การแชต การส่งข้อมูล ภาพ และสิ่งต่างๆให้แก่กัน เรียนรู้การทำบล็อกเป็นของตัวเอง    

    สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชานี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างด้วยกัน เช่น สามารถที่จะนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น สามารถที่จะแลกเปลี่ยนภาพและข้อมูลต่างๆ กับผู้อื่นได้ และสามารถนำไปใช้สอนกับผู้เรียนได้