วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเมื่อไม่สามารถเข้าใช้ Internet ได้ โดยเป็นการใช้ Internet อย่างถูกวิธีและชาญฉลาด เพื่อสอดคล้องกับความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้