การเรียนในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้า

1.  ได้รับความรู้ในเรื่อง Chat  (Thaimail,MSN) และการสร้างบล็อกใหม่

2.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องในเรื่องการ chat

3.  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอนแก่นักเรียน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน