รายงานผลครั้งที่12หน่วยฝึกที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง

18/08/2557

-วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เช้าวันจันทร์อันสดใส พี่วิภาดา ปานม่วงตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมให้ช่วยเปลี่ยนหนังสือพิมพ์จากฉบับวันที่ 15 ส.ค.2557 ให้เป็นฉบับวันที่ 18 ส.ค. 2557 พี่ทิพย์วัลย์ สีนิล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ให้ช่วยนำใบฎีกางบประมาณไปให้พี่เอมอร หวิญหารตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แก้ไขปัญหา แก้ไขฎีกา เขียนหนังสือรับจำนวน 15 ชุด และ ถ่ายเอกสาร (กองคลัง,บุคลากร) อย่างละ1ชุด ให้กับ พี่จารุณี กรีหมื่นไวย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช่วงบ่าย พี่ บุญญารัตน์ อุฬูทิศ ตำแหน่ง บุคลากรให้ช่วยกันถ่ายเอกสารราชการจำนวน 2 ชุด พี่ อิสระ สันติวิสุทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้รวบรวมภาพสมาขิกกลุ่มฝึกงาน พร้อม ชื่ิอจริง - ชื่อเล่น เพื่อทำการประเมินก่อนจบฝึกงาน

______________________________________________________________________________________________

19/08/2557

-วันที่19 สค 57 ถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ชุด ให้กับพี่อิสระ สันติวิสุทธ์ ตำแหน่วงเจ้าหน้าที่พัสดุ ศศิพิมพ์และณัฐวุฒิ ถ่ายเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งของ อบต. หนองดินแดง จำนวน2 ชุด พี่อิสระ สันติวิสุทธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุให้เอากระดาษมารียูส และจัดเรียงให้เรียบร้อย

______________________________________________________________________________________________

20/08/2557

-พี่พลอย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ได้หมอบหมายให้ข้าพเจ้าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับ เรื่องการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาควารมต้องการแท้จริงของชุมชน

______________________________________________________________________________________________

21/08/2557

-สมาชิกกลุ่ม ร่วมกันแก้ไขงาน และสอบถามข้อมูลในด้านต่างๆขององคืกรชุมชนรวมทั้งการแบ่งหน้าที่การรวมงานและช่วงบ่าย พี่วิภาดา ปานม่วง ได้นำเอกสารทางราชการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ มาถ่ายเอกสารและเพื่อเตรียมแจกให้กับชาวบ้านผู้สูงอายุ

______________________________________________________________________________________________

21/08/2557

-เช้าวันศุกร์อากาศที่สดใส สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทำอาหาร เพื่อที่จะรับประทานอาหารร่วมกับพี่ๆที่อบต. ได้ช่วยเพื่อนล้างจาน เก็บจาน และช่วยกันแก้งาน

______________________________________________________________________________________________

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง หมู่เรียน54/61ความเห็น (0)