ย่อบทความเรื่อง "สังคมไทย ฤาจะถึงที่สุดของความเสื่อม"

บทความพิมพ์ในจุลสารเฉพาะกลุ่ม แต่ผู้เขียนคิดว่าสำคัญ จึงย่อความมาให้ชาวโกทูโนว์ได้อ่านกัน

ย่อบทความเรื่อง "สังคมไทย ฤาจะถึงที่สุดของความเสื่อม"

เขียนโดย ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ใน จุลสารสื่อสารกุมารแพทย์ ปีที่๓๕ฉบับที่๓ ความว่า

"สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระยะ๒๐ปีที่ผ่านมา นิสัยโอบอ้อมอารี นับถือคนดี คนตรง คนเสียสละ เปลี่ยนเป็นเห็นแก่ตัว นับถือคนรวยห่างเหินศาสนา ละทิ้งวัฒนธรรมที่ดีของประเทศวิ่งตามวัฒนธรรมต่างชาติ ระบบการศึกษาล้มเหลว ครอบครัวอ่อนแอ พ่อแม่ละทิ้งการอบรมสั่งสอนลูก คุณธรรม จริยธรรมวิ่งตามกระแสโลกที่ยึด อำนาจ ตำแหน่ง เงินตรา เป็นเรื่องใหญ่

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงเสนอแนะต่อสังคมและครอบครัวดังนี้

๑.มีลูกเมื่อพร้อม และเมื่อมีลูกแล้วต้องหมั่นพัฒนาความสามารถตนเองให้ดูแลและแก้ปัญหาลูกได้

๒.ไม่เลี้ยงลูกตามใจมากไปและให้สินบนกดดันให้เด็กเรียนหนังสือ

๓.ฝึกฝนให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง หัดรอคอย ช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่เล็ก

๔.ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ อดทนอดกลั้น มีวินัย รักษากติกา

๕.เมื่อเด็กแสดงความก้าวร้าวใช้วิธีเพิกเฉย ยกเว้นทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนอื่น ทำลายข้าวของ ให้กอดเพื่อควบคุมพฤติกรรม และพูดคุยรับฟังความคิดหลังสงบแล้ว

๖.หากพฤติกรรมก้าวร้าวพบต่อเนื่องให้ทบทวนการเลี้ยงดู ปรับแก้ข้อบกพร่องโดยเร็ว

๗.ครอบครัวและโรงเรียนต้องฝึกฝนพัฒนาให้เด็กทำดี ตามวัย ต่อเนื่อง

๘.ครอบครัวและโรงเรียนต้องรักษากติกาเคร่งครัดไม่ยอมรับการทำผิด ความก้าวร้าว"

ขอบคุณภาพประกอบจาก 123rf.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนพ่อแม่ความเห็น (0)