สรุปผลการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์ กศน.ตำบลโนนข่า

   ตามคำสั่ง คสช.มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยให้นายอำเภอแต่ละ่อำเภอเป็นคณะทำงานระดับอำเภอ และแต่งตั้งคณะทำงาน ในการสรา้งความเข้าใจ ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและชัดเจน ร่วมทั้งสร้า้งความอุ่นใจ สร้า้งรอยยิ้มให้กับชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้านของตำบลโนนข่า พร้อมด้วยผู้บริหาร อบต.โนนข่าทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  

http://www.youtube.com/watch?v=lPvORmTXr6I

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)