สวัสดีสมาชิก 7 Habits  รุ่น 3  มข.  และชาว Blog  ทุกท่าน   แม้ผมจะห่างหายจากการเขียน Blog แต่ถ้ายังมีลมหายใจชีวิตต้องดำเนินต่อไป

        จากวันที่ 19-22 มกราคม ที่ผ่านมา พวกผมประมาณ 40 คน  ถูกจับนั่งโต๊ะจีนและ Share ทุกสิ่งทุกอย่าง  เพื่อสร้าง C ompetency หรือ สมรรถนะของคน    และผู้นำยุคใหม่จะเกี่ยวข้องกับสมรรถนะต้องรู้จักในการ    Link ถึงขีดความสามารถในการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง เชิงสร้างสรรค์

             Listen ความสามารถในการฟังผู้อื่น ไม่เอาแต่สังการ ควบคุม แต่ฝ่ายเดียว การฟัง ด้วยเหตุ ด้วยผล ด้วยสติปัญญา จะทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ได้  

            Learn     ความสามารถในการเรียนรู้สรรพสิ่งทั้งหลาย เรียนรู้จากเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เรียนรู้ถึงความสำเร็จ ความล้มเหลว ในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เป็นต้น  

          ที่กล่าวมานั้นเป็นแนวคิดของ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  ที่เป็นที่ปรึกษารุ่น 3 ด้วยความเมตตามาตลอด

         แต่ตรรกะทุกอย่างอยู่ที่ตัวตนมากว่าบริบท  "คนที่ตื่นนอนก่อนนาฬิกาปลุก ย่อมมีความสุขเพราะทำในสิ่งที่เราชอบ   แต่คนที่ตื่นนอนเพราะนาฬิกาปลุกไม่มีความสุขเพราะทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ" (อดิสัย  มานะเวส)

        10 เดือนที่ผ่านมา 7 Habits  รุ่น 3 มีการพบเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียรู้กับ ศ.ดร.จีระฯ  และติดตามขยายผลอย่างน้อยเดือนละครั้งได้แก่ โครงการติดตามขยายผล   โครงการเรียนรู้ เช่น Leadership  การขจัดความขัดแย้ง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human  Resoure)หรือ HR  การทำงานอย่างมีความสุขและการพัสดุ(อ.ผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ)  โครงการอบรมการเขียนBlog ให้สมาชิกและผู้สนใจ   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HR&INNOVATIO  หลวงพระบาง  โครงการจัดทำ CLINIC HR KKU    โครงการดูงานประเทศสิงคโปร์  (กำลังดำเนินการ)

       ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าคนเราต้องเรียนรู้ แบบ  360  องศา  ไม่ว่าเรียนรู้ตนเอง  เรียนรู้เพื่อนร่วมงาน  เรียนรู้สังคมและองค์กร  เพื่อให้ครองตนอยู่ได้อย่างมีความสุข  และเกิดทรัพย์สินทางปัญญา (เกิดจากการจัดการรองค์ความรู้)

     จากที่ผ่านมาผมได้รู้จักคนเก่งๆมากมายที่ศ.ดร.จีระฯกรุณาแนะนำ  และล่าสุด คือ คุณยม  นักศึกษาปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  [email protected] 01-9370144  เป็นอีกคลื่นลูกใหม่ HR ที่น่าติดตาม

        ผมขอเชิญทุกท่าน Share  เพื่อการพัฒนา HR ให้มี Competency  และ KM  ต่อไป