อยากเล่าถึงความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรุ้ทั้งโรงเรียน                โรงเรียนแรกที่จะเล่าให้ฟังคือโรงเรียนเสนานุเคราะห์  จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือ   การทำงานเป็นทีม          แบบมีส่วนร่วม (collaborative  teamwork)  บุคลกรของโรงเรียนปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างเสมอภาคกันในฐานะผู้ร่วมงานที่มีความเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน     มีการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมาย   เดียวกัน คือการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  โรงเรียนได้มีการรวบรวมผลงานรายบุคคลสังเคราะห์เป็นผลงานของโรงเรียนโดยภาพรวม  นอกจากนั้ยยังมีการเสริมพลังอำนาจ (empowerment) ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างพอเพียงและต่อเนื่องตามต้องการ  เพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       ต้องขอบคุณทีมงานของโรงเรียนทุกคน  และที่สำคัญที่สุดคือ  ผอ. กมล  พุมรินทร์