รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4  จังหวัดนครราชสีมาวันที่  8  กันยายน  2549    โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา

 

โดยอาจารย์ปานจิตต์ พานิชยานุบาล  ศน.วิทยาศาสตร์ 

 

 ...................

ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง วิธีสอนให้ประทับใจ
                                       - ครูวิทยาศาสตร์   ควรบอกเหตุผล / เหตุใดจึงต้องเรียน ควรเรียน หรือน่าเรียน,  ควรบอกความสำคัญของวิชา ให้รู้ทั้งคุณ / โทษ,   ควรบอกประวัติความเป็นมา และประวัติของบุคคลสำคัญๆ ,  บอกเกี่ยวกับความรู้ ทฤษฎี การทดลองและการทดสอบต่างๆ ,   กล่าวถึง ปริศนาบางอย่างที่ไม่มีคำตอบ ,   พูดถึงแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต       ตลอดจน ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์กับศาสตร์เดียวกันและความเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาอื่นๆ และ ควรเน้นให้นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม ฯลฯ