ดิฉันขอแจ้งข่าวจากการประชุมกรมในวันจันทร์ที่ 30-10-49 ค่ะ

1     ท่านอธิบดีได้เชิญอาจารย์นายแพทย์นัดดา  ศรียาภัยมาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการกอบกู้สถานการณ์และการพัฒนางานวัณโรค     ในปีนี้ดิฉันไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องวัณโรคในสถาบัน     เพราะมีหมอนาฏพธูมาดูแลระบบให้ทั้งหมดตามมาตรฐาน     แต่การทำ DOT เราต้องพัฒนาอีกมาก

2     มอบนโยบายของท่านรัฐมนตรี    ที่สำคัญคือให้สร้างความสามัคคี   ต้อนรับที่เรียบง่าย     และเน้นโรคที่เป็นปัญหาหลักเช่น เอดส์   TB  อุบัติเหตุ   หัวใจและหลอดเลือด   ความดันโลหิตสูง  มะเร็ง  เบาหวาน ถุงลมโป่งพอง  ซึมเศร้า

3 ไม่มีงบ   Mega  Project ให้สร้างตึกและ ครุภัณฑ์

4  สำนักระบาดรายงานว่า พ . . . จะนำมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคมาเป็นข้อกำหนดการประเมิน HA     ขณะนี้อยู่   ระหว่างการร่างข้อกำหนด มาตรฐาน