เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ

            เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ มาจัดการตามที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์

          ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 ประเภท ได้แก่

                     1. การออกแบบ เป็นกระบวนการในการกำหนดสภาพของการเรียนรู้ เช่น ออกแบบการสอน ออกแบบเอกสาร เป็นต้น

                     2. การพัฒนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงการออกแบบการสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสื่อ

                     3. การใช้ การนำสื่อที่พัฒนาแล้วไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     4. การจัดการ เป็นการนำไปใช้ให้เกิดวัตถุประสงค์

                     5. การประเมิน เป็นการประเมินปรับปรุง เพื่อให้เห็นข้อดีและข้อเสียของสื่อที่สร้างขึ้น

          การจัดการ หมายถึง เป็นการดำเนินงานหรือกระบวนการใด ๆ ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน และมีองค์ประกอบ คือ

                     1. เป้าหมายที่ชัดเจน 

                     2. ทรัพยากรในการบริหารที่มีจำกัด 

                     3. การประสานงานระหว่างกัน 

                     4. การแบ่งงานกันทำ 

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและความสำคัญมากในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาสารในแต่ละวัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ การจัดเรียงลำดับสารสนเทศ ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก ช่วยในการจัดระบบอัติโนมัติ เพื่อการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง โดยใช้ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)