​วิธีพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์ และพัฒนาการสอน ในหัวข้อ "วิธีการในการพัฒนาการคิดและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ผ่านกิจกรรมการเรียนรการสอน รวมทั้งการวัดผล (ออกข้อสอบเชิงสังเคราะห์)" และเชิญผมไปบรรยาย ในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

          ผมต่อรอง ขอให้จัดเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้เรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ผ่านประสบการณ์ตรง และทางคณะตกลง จึงเกิดวิธีเรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผ่านการลงมือทำ โดยใช้เครื่องมือการคิดแบบหมวกหกใบ เหมือนกับที่ผมไปจัดการประชุมปฏิบัติการ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ห่างกันเพียง ๗ วัน

          ผลออกมาคล้ายกัน คือประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพอใจ ว่าทำให้เกิดการเรียนรู้ ดีกว่าการฟังบรรยาย

          น่าเสียดาายที่ผมทำไฟล์ narrated ppt ของการประชุมหาย จึงนำเสียงของการประชุมมา ลปรร. ฟัง วิจารณ์ พานิช

๒๖ พ.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)