พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak)
นางสาว พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak) Cherry ปฐมสิริรักษ์

จดหมายขอความอนุเคราะห์ได้โปรดดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ให้กับเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา เด็กสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศเมียนมาร์ และกำลังป่วยหนักจำเป็นต้องได้รับการรับรองสัญชาติไทยเพื่อใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพ


­ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ได้โปรดดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ให้กับเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา เด็กสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศเมียนมาร์ และกำลังป่วยหนักจำเป็นต้องได้รับการรับรองสัญชาติไทยเพื่อใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพ
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาถึง

นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๓๔/๒๕๓๗ นายยี่เกียมหรือโบกิม แซ่เฮง โจทก์ กับกระทรวงมหาดไทยกับพวก จำเลย

ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

ด้วยโครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนชายแดนไทย-พม่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเรื่องการรับรองสิทธิในสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร และการรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพของ เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา (น้องอาเซียน) บุตรสาวของนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์

ข้าพเจ้าในฐานะคณะทำงานในโครงการวิจัยฯ และได้รับมอบอำนาจจากนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา (น้องอาเซียน) คือบุตรสาวของนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ คนสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนคนสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนราษฎร ท.ร.๑๔ โดยน้องอาเซียนเกิดที่โรงพยาบาลไส้จี ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลไส้จี แต่ด้วยน้องอาเซียนคลอดก่อนกำหนดจึงสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงต้องเข้ารับการรักษาโดยพลัน นายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ จึงพาน้องอาเซียนกลับเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยที่โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ปัจจุบันน้องอาการยังไม่ดีขึ้น ยังคงอยู่ในตู้อบของโรงพยาบาลอุ้มผาง และบิดามารดาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อการรักษาพยาบาลน้องอาเซียน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา หรือน้องอาเซียนทรงสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและมารดาสัญชาติไทย ตาม ม.๗ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แต่เมื่อน้องอาเซียนยังไม่ได้รับรองสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย (ทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔) ทำให้ปัจจุบันน้องอาเซียนยังไม่สามารถใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพเพื่อรักษาอาการป่วยหนักได้

ดังนั้นเพื่อคุ้มครองสิทธิในสถานะคนสัญชาติไทยของน้องอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเข้าถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพของน้องอาเซียนด้วย คณะทำงานในโครงการวิจัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดดำเนินการเพิ่มชื่อน้องในทะเบียนราษฎรไทยในสถานะคนสัญชาติไทยตาม ม.๓๖ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอาศัยกระบวนการเพิ่มชื่อคนไทยเกิดในต่างประเทศตาม ข้อ ๙๖ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร ๒๕๓๕ แต่ด้วยหนังสือรับรองการเกิดจากประเทศเมียนมาร์มีข้อความเป็นภาษาเมียนมาร์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของน้องอาเซียน เพราะปัญหาการสื่อสารภาษาต่างชาติกับโรงพยาบาลไส้จี ส่วนนางสาวศิริฤดี และนายจักรกฤษณ์ก็จำเป็นต้องรีบพาน้องอาเซียนเข้ามารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนในประเทศไทยทันทีในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอท่านได้โปรดรับฟังพยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิดของน้องอาเซียน ซึ่งเป็นเพื่อนๆ และครอบครัวของนายจักรกฤษณ์ นางสาวศิริฤดี ที่เดินทางไปประเทศเมียนมาร์และอยู่ด้วยในวันที่น้องอาเซียนเกิด โดยสถานการณ์รับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารมีแนวทางที่ปรากฏในประเทศไทยตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้นายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ บิดามารดาของน้องอาเซียนจะขอย้ายชื่อของตนเองจากอำเภอเมือง จังหวัดนครพนมมายังทะเบียนบ้านของโรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง เพราะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดูแลน้องอาเซียนจนกว่าจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดรับคำร้องขอเพิ่มชื่อเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา ในทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาของนายจักรกฤษณ์และนางสาวศิริฤดีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ตามข้อกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น พร้อมกับสอบปากคำพยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิดของเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทาตามที่นายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์จะได้นำเสนอพยานหลักฐานแก่ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์)

ผู้จัดการรายงานบูรณการองค์ความรู้สู่การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายภายใต้โครงการวิจัยฯ

การติดต่อกลับ

นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ puangrat.ch@gmail.com 

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

archanwell@hotmail.com

อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน chetsumon@hotmail.com

นางสาววิกานดา พัติบูรณ์

wikarnda.p@gmail.com

นางสาวศิวนุช สร้อยทอง อีเมล siwanoot.s@gmail.com

หมายเลขบันทึก: 571544เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2014 23:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 กรกฎาคม 2014 23:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี