​มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการอนุรักษ์ดนตรีฯ ๕๗


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำประยุกต์และจัดประกวดร้องเพลง ประจำปี ๒๕๕๗ 

ซึ่งงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดจัดขึ้น ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร อาจนิยม ที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีความว่าขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดประธานในพิธี ที่ให้เกียรติ แก่ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานในวันนี้และยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำประยุกต์และจัดประกวดร้องเพลง ประจำปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทยสิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้ในด้านดนตรีนาฏศิลป์เพราะดนตรี นาฏศิลป์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาดเมื่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมารู้คุณค่าและเกิดทักษะทางด้านดนตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


๑.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำ

๒. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น ให้เยาวชนประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

๓. เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำ

๔. เพื่อให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำและประกวดร้องเพลง
ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการจัดโครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
สำหรับผลการประกวดร้องเพลงโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งหมอลำประยุกต์และจัดประกวดร้องเพลง ประจำปี ๒๕๕๗ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข ๑๐ นายอภิชัย ใจดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หมายเลข ๑๔ นายธนาวุฒิ แก้วกาหลง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หมายเลข ๗ นายเกียรติภูมิ พรมสุข

รางวัลชมเชย หมายเลข ๖ นายธวัชชัย ดอนอี่ง้อง

รางวัลชมเชย หมายเลข ๑๒ นายกฤษณะ สืบสำราญบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)