บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่

ann
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่

 

            ตอนนี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ  มีการพูดถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมือง  ซึ่งคนไทยหลายคนไม่ค่อยรู้

หรือรู้แต่ไม่ทำ  แต่รู้ถึงสิทธิของตนเองดี จนเกินขอบเขตละเมิดสิทธิของผู้อื่น    สำหรับผู้เขียน บทบาท

หน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิทธิในฐานะพลเมือง  เพราะถ้าเรารู้ถึงบทบาทและหน้าที่  เราก็จะเข้าใจในสิทธิ

ที่เราพึงมีและเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย 

 

 ผู้เขียนแค่เพียงจะกล่าวถึง คำว่า  "บทบาทหน้าที่" เท่านั้น   เพราะหลังจากได้ทำกิจกรรม                

โรงเรียนพ่อแม่ (ใหม่)อย่างไรพอ "   เมื่อ วันที่ 12 มิ.ย. 25527 ที่ผ่านมา   ทำให้ผู้เขียนนึกถึงคำนี้ขึ้นมา

บทบาทหน้าที่ขอพ่อแม่ คืออะไร ???   หากมองดูปัญหาครอบครัวในปัจจุบัน  ผู้เขียนคิดว่า  พ่อแม่หลายๆ

ท่าน  คงลืมบทบาทหน้าที่ของตนเอง  บทบาทในการเป็นตัวอย่างที่ดี  เป็นผู้นำ  เป็นที่ปรึกษา ที่พึ่งของลูก 

หน้าที่ในการเลี้ยงดู  อบรมบ่มเพาะนิสัย  ฝึกฝนในด้านต่างๆ  และปลูกฝังจริยธรรม เป็นต้น                       

 

ในขณะเดียวกันพ่อแม่กับใช้สิทธิในความเป็นพ่อแม่ของตัวเองอย่างเต็มที่   ว่าลูกต้องเชื่อฟัง ต้องทำตามที่

พ่อแม่ต้องการ  ต้องเป็น  ต้องเรียน อย่างที่พ่อแม่หวัง  โดยมองข้ามสิทธิของลูกในการที่จะเลือก ทำ เป็น ใน

สิ่งที่ชอบ และหวัง   

 

              ผู้อ่านทุกท่าน คิดว่าตัวเองได้ทำบทบาทหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วหรือยังคะ   ...???...

สำหรับผู้เขียนยังไม่มีโอกาสได้  ได้ทำบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่   แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พ่อแม่ทุก

ท่านจะหันมาใส่ใจกับบทบาทหน้าที่นี้ของตัวเองมากขึ้น  เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญ เป็นจุด

เริ่มต้นของอนาคตของลูก  ของประเทศ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลี้ยงลูกอย่างไรดีความเห็น (0)