ระบอบหรือการปกครองโดยธรรม

ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ ของคนไทยทุกคนคือ ร่วมกันเสนอ ผลักดัน หลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 เพื่อเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองเน่าๆ เพียงหยิบมือเดียว มาเป็นการเมืองโดยธรรมของปวงชน

ระบอบ คือ 

1) หลักการปกครองโดยธรรมอันเป็นแก่นแท้ของชาติ 

2) เป็นเอกภาพของชาติ 

3) เป็นหลักความยุติธรรมของชาติ 

4) เป็นแม่บทเป็นบ่อเกิดแห่งกฎหมายของชาติ 

5) เป็นกฎหมายความมั่นคงสูงสุดของชาติ 

6) เป็นเหตุของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

7) เป็นหลักธรรมแห่งความมั่นคงแห่งชาติ

8) หลักแห่งความเจริญรุ่งเรือง ที่ไม่ตาย ไม่เปลี่ยนแปลง

ระบอบหรือหลักการปกครองโดยธรรมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยคือ หลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 ซึ่งสรุปมาจากอุดมการณ์แห่งชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขยายความออกมาเป็นหลักความยุติธรรม มั่นคง เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า สันติสุข ในการอยู่ร่วมกัน กล่าวโดยย่อคือ

1)หลักธรรมาธิปไตย คือบ่อเกิดแห่งสันติสุขและความดีทั้งปวง

2) หลักพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ

3)หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (อำนาจบ้านเป็นของเจ้าของบ้าน อำนาจประเทศเป็นของเจ้าของประเทศ)

4)หลักเสรีภาพบริบูรณ์ (คือการให้ศักยภาพสูงสุดแก่ปวงชน มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง)

5)หลักความเสมอภาคทางโอกาส (เพื่อให้ประชาชนแสดงศักยภาพของตนๆ ได้อย่างเต็มที่)

6)หลักภราดรภาพ (ไม่มีการแบ่งชนชั้น ศาสนา)

7)หลักเอกภาพ (ความเป็นเอกภาพของปวงชนและในทุกองค์กร)

8)หลักดุลยภาพ (ความมั่นคง ตั้งอยู่บนฐานแห่งสันติสุข)

9)หลักนิติธรรม (ข้อที่ 1-8 ประมวลเป็นหลักนิติธรรม เป็นแม่บท เป็นบ่อเกิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งปวง)

หลักการปกครองโดยธรรมนี้ ล้วนเป็นสิ่ง เป็นหลักธรรมที่ไม่ตาย ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นของคนไทยทุกคนต่างก็สืบทอดกันมา โดยที่ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว โดยท่านทั้งหลาย อาจจะไม่รู้ตัว ซึ่งทุกคนต่างก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้ในยามปกติเมื่อปฏิบัติต่อผู้อื่น จึงได้นำมาแสดให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นทางการในทางการเมือง ซึ่งจะได้รับรู้โดยทั่วกัน และเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ (คือทั้งอำนาจและสิทธิหน้าที่ของประชาชน) ที่จะต้องร่วมมือกันผลักดันหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 ให้สำเร็จโดยเร็ววัน อันเป็นความถูกต้องโดยธรรมชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป อย่างไม่มีวันจบสิ้น นั่นก็คือ การสถาปนาสัมพันธภาพระหว่างหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 กับปวงชนในชาติ

สัมพันธภาพที่หนึ่ง คือสัมพันธภาพระหว่างหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 กับประชาชนทุกหมู่เหล่า

ดวงอาทิตย์ เป็นเอกภาพของดาวเคราะห์ ฉันใด

หลักการปกครองธรรมาธิปไตย ย่อมเป็นเอกภาพของปวงชน ฉันนั้น

สัมพันธภาพที่สอง คือสัมพันธภาพระหว่างหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

พี่น้องประชาชนทั้งหลาย พึงทราบว่า สัมพันธภาพที่หนึ่ง คือสัมพันธภาพระหว่างหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 กับประชาชนทุกหมู่เหล่า จะเกิดขึ้นได้นั้น เป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคน เพราะนี่เป็นการสร้างการเมืองโดยธรรมให้แก่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติอย่างถูกต้องยิ่งใหญ่และเป็นชัยชนะของประชาชน เป็นภารกิจอันศักดิ์ของประชาชนเพราะเป็นการโค่น ทุบ ทำลาย ระบอบเผด็จการโดยนักการเมือง ให้สิ้นไปอย่างสันติ เป็นการร่วมกันขจัดความชั่วร้ายอันร้ายกาจของชาติ เช่น

1) ความเชื่อความเห็นผิดอันร้ายแรงที่สุดต่อชาติของนักการเมืองคือ “รัฐธรรมนูญคือระบอบประชาธิปไตย” 

2) ความขัดแย้ง แตกแยกของประชาชนในชาติที่แก้ไขยากที่สุด 

3) ขจัดความฉ้อฉลทั่วทั้งแผ่นดิน คือเป็นเหตุของการคอร์รัปชั่นอย่างใหญ่โตมโหฬารที่แก้ไขได้ยากยากที่สุด

4) ทำให้ทุกรัฐบาลสามารถบริหารประเทศได้และทุกรัฐบาลจะดีหมด เพราะเป็นรัฐบาลของประชาชน ฯลฯ

5) ขจัดระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ โดยพรรครัฐบาลและพวกพ้องเพียงหยิบมือเดียว ได้หมดสิ้น ขจัดระบอบเผด็จการรัฐสภาได้หมดสิ้น ขจัดระบอบทักษิณได้หมดสิ้น

ภารกิจดังกล่าวนี้ จึงได้ชื่อว่า “ภารกิจอันศักดิ์ของปวงชนไทย” ภารกิจนี้ ทุกคนทำได้ ทุกคนพยายาม และในสถานการณ์ การต่อต้านรัฐบาลระบอบเผด็จการกำลังได้ขยายตัวอย่างกว้างขว้าง ดังนั้น เหล่าแกนนำทั้งหลายของมวลมหาประชาชนทุกสาขาอาชีพ จะต้องเร่งเสนอและทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดัน เพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะของประชาชนในทางการเมือง

ภารกิจของประชาชนมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือเปลี่ยนระบอบการเมืองของนักการเมืองเพียงหยิบมือเดียว มาเป็นระบอบการเมืองโดยธรรมของปวงชนคือสถาปนาหลักการปกครองธรรมาธิปไตย ส่วนในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการปกครอง เป็นเรื่องของนักการเมืองและฝ่ายปกครอง

หากเรามีระบอบผิด กฎหมายรัฐธรรมผิด รัฐบาลผิด ทำปฏิรูปผิด คือยิ่งเป็นเผด็จการมากยิ่งขึ้น

หากเรามีระบอบถูก กฎหมายรัฐธรรมนูญถูก รัฐบาลถูก ทำปฏิรูปใดๆ ก็ ถูกต้องตามไปด้วย

ระบอบเผด็จการ อุปมากระดุมเม็ดแรกมันผิด เม็ดต่อไปมันก็ ผิดๆๆ ต่อไปเรื่อยๆ

ระบอบโดยธรรม อันมีหลักการปกครองโดยธรรม อุปมากระดุมเม็ดแรกถูกต้อง เม็ดต่อไปมันก็ถูกต้องตลอดสาย

นั่นก็หมายความว่า ประชาชนมีหลักการปกครองโดยธรรมที่ถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญถูกต้อง

กฎหมายรัฐธรรมนูญถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุให้รัฐบาลถูกต้อง

รัฐบาลถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุให้บริหารราชการบ้านเมืองได้ถูกต้องเป็นธรรมในทุกกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นปัญหาปลายเหตุ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นปัญหาปลายเหตุ การปฏิรูปตำรวจ เป็นปัญหาปลายเหตุ ฯลฯ ทั้งสิ้น

ประชาชนจะฉลาดทางการเมือง การเมืองเป็นของประชาชน ประชาชนจะแข็งแกร่งได้ ประชาชนจะพ้นจากการเป็นทาสทางการเมือง ประชาชนจะสามารถควบคุมนักการเมืองทุกระดับได้ นักการเมืองคือลูกจ้างของประชาชน ข้าราชการคือลูกจ้างของประชาชน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ ด้วยการร่วมมือกันผลักดัน สถาปนาหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นอกนั้นหลอกประชาชนทั้งสิ้น

หากแกนนำไม่เสนอหลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 เราก็รู้ทันทีว่า เขาเป็นพวกพรรคการเมืองมาหลอกประชาชนเพื่ออำนาจและประโยชน์ของพวกเขา และประชาชนจะพ่ายแพ้ไม่ได้อะไร ยังคงเป็นทาสทางการเมืองต่อไป

เปลี่ยนความเกลียดชังต่อกัน มาเป็นพลังแห่งปัญญา พลังแห่งความรัก ร่วมกันสร้างสรรค์ชาติ ภายใต้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย 9 กันเถิด

ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ที่ได้อ่าน หากเข้าใจ และรู้ชัดว่า นี่คือชัยชนะของประชาชน ก็ช่วยกันส่งต่อ แชร์ต่อๆ กันไป คิดว่า ทำเพื่อชาติ เพื่อปวงชนไทย 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

27 พ.ค.2557

บันทึกนี้ได้จากการคัดลอกจากเอกสารของ ดร.ป.เพชรอริยะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Civic Education for Thai Societyความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน ค่ะ   ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ล