<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า จัดเวทีประชาคมและร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล

     

      นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า , นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านหว้ยโจดและนายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ศรช.บ้านห้วนา จัดเวทีประชาคมกลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์การเรียนรู้หัวนาโมเดล ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  เวลา 17 .00 - 19.00 น

นายดาวเรือง บัวโฮง ประธานศูนย์ฯ (กำนันตำบลโนนข่า
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า

         นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า ชี้แจ้งงบประมาณโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกให้สมาชิกได้รับทราบ  และสอบถามงบประมาณสนับสนุนครั้งที่แล้วได้ดำเนินการอย่างไร?บ้าง  และตรวจสอบสมาชิกที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกจำนวนกี่บ่อ และสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้  งบประมาณ 2558  จะได้เขียนเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจาก กศน.อำเภอพล อันดับต่อไปและสมาชิกศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดลมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร  กศน.ตำบลโนนข่า ยินดีรับฟังพร้อมจะร่วมแก้ไขเพื่อความยั่งยืนของศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล

นายประเสริฐ เลิกนอก รองประธานฯ แจ้งยอดจำนวนสมาชิก

นางรัชณีกรณ์ ธนโกเศศ เลขาฯ (ครู ศรช.เทศบาลเทืองเทืองพล 1) จดบันทึกการประชุม

นายประเสริฐ เลิกนอก ชี้แจ้งงบประมาณรายรับ - รายจ่ายและเงินคงเหลือของศูนย์ฯ

นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ ที่ปรึกษาฯ ให้สมาชิกทำความสะอาดบ่อ ตากบ่อ 7 วันก่อนปูผ้าพลาสติกและปล่อยลูกปลาดุก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)