การละเมิดสิทธิในชีวิตอื่นๆ

การละเมิดสิทธิในชีวิตอื่นๆ : การค้าแรงงานข้ามชาติ

               โดยพื้นฐานสิทธิมนุษยชนนั้น มนุษย์ทุกคนควรที่จะมีความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ควรที่จะแบ่งแยกชนชั้นโดยใช้ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ฐานะทางการเงิน การศึกษา หรือเรื่องอื่นๆ เป็นเกณฑ์ในการที่จะปฏิบัติต่อมนุษย์เหล่านั้นอย่างแตกต่างกัน กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่ควรที่จะมองผู้อื่นที่มีความแตกต่างในด้านต่างๆ เป็นผู้ที่อยู่ในชนชี่นที่ต่ำกว่า ดังเช่น ในสมัยก่อนมีการค้าขายมนุษย์เพื่อเป็นทาส ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างน่าละอาย เพราะการกระทำนี้ทำให้มนุษย์ตกอยู่ในสถานะที่ไม่ต่างกับสินค้าที่ใช้ซื้อขายกันได้ด้วยเงิน แต่มนุษย์ทุกคนควรที่จะมีสิทธิในชีวิตของตน มิใช่ตกเป็นสินค้าของมนุษย์คนอื่น

                 แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกได้มีกฎหมายที่ยกเลิกระบบทาส และไม่อนุญาตให้ค้าขายมนุษย์ได้อีก การกระทำในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการซื้อขายมนุษย์เพื่อให้แรงงานทาส ที่เสมือนว่ามนุษย์เป็นสิ่งของยังสามารถพบเห็นได้อย่างต่อเนื่องตามหน้าหนังสือพิมพิ์ ตัวอย่างเช่น การค้าผู้หญิงเพื่อใช้แรงงานประเภทโสเภณี ทั้งในไทยและต่างประเทศ ยังคงเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายไทย แต่สามารถพบเห็นได้จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ ในลักษณะของการเป็นนายหน้าหลอกลวงหญิงไทย ให้ไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย โดยอาจหลอกว่าจะไปเป็นหมอนวดแผนไทย หรือพนักงานร้านอาหารไทย แต่ความเป็นจริงแล้ว กลับถูกหลอกให้เดินทางไปขายบริการ และโดนยึดพาสปอร์ต ไม่สามารถหนีกลับประเทศไทยได้ เป็นต้น

                นอกจากการกระทำในต่างประเทศดังกล่าวแล้ว ในประเทศไทยกลับยิ่งมีกรณีของการค้ามนุษย์อีกหลายกรณีด้วยกัน ที่เห็นเด่นชัดที่สุดน่าจะเป็น กรณีของขบวณการค้ามนุษย์ที่จับตัวชาวโรฮิงญาอพยพจากประเทศเมียรม่าเข้าสู่ประเทศไทย ที่กลุ่มคนเหล่านี้อพยพเพื่อมองหาชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่กลับถูกจับโดยขบวณการค้ามนุษย์ใจบาป และถูกปฎิบัติต่อเหมือนเป็นสินค้าที่ทำเงินให้กับขบวณการเหล่านั้น โดยการขายชาวโรฮิงญาเหล่านี้เพื่อใช้แรงงานเยี่ยงทาส เป็นกรณีที่น่าหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่ง

               ข้าพเจ้าเชื่อว่าในปัจจุบันความเท่าเทียมกันของมนุษย์เป็นเรื่องที่มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกให้การยอมรับและปฏิบัติต่อกัน อย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุย์ของผู้อื่น แต่ประเด็นปัญหาในประจุบันคือ เหล่าขบวณการค้าแรงงานข้ามชาติ ที่ไม่ว่าจะโดยวิธีการหลอกลวงให้ผู้เคราะห์ร้ายหลงเชื่อและถูกนำไปค้าแรงงานในต่างประเทศ หรือการจับตัวคนต่างด้าวขาย เพื่อใช้แรงงานเยี่ยงทาสในประเทศไทย เป็นกรณีที่ร้ายแรงและทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย อย่างน้อยที่สุดก็คือการที่แรงงานเหล่านี้ ถูกละเมิดสิทธิในชีวิตของพวกเขา เพียงเพื่อแลกกับผลประโยชน์จำนวนหนึ่งของพ่อค้ามนุษย์เหล่านี้เท่านั้น

อ้างอิง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของขบวนการค้ามนุษย์---แรงงานข้ามชาติ

http://www.l3nr.org/posts/152568

เจาะลึกโรฮิงญาเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ตายทั้งเป็น!!ถูกขูดรีด-กักขัง-กดขี่เยี่ยงทาส

http://www.dailynews.co.th/Content/regional/174579/

สืบค้นข้อมูลวันที่ 15 พ.ค. 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสิทธิมนุษยชนความเห็น (0)