ผู้ทรงสิทธิในการมีสุขภาพดี

                                                                               ผู้ทรงสิทธิในการมีสุขภาพดี

         กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

          สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข หมายถึง การที่บุคคลมีสิทธิในการรับบริการทาง สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ผู้ยากไร้มีสิทธิได้ รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิไว้แล้วตามมาตรา 52 ดังนั้น รัฐจึงต้อง จัดบริการด้านการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมี สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น สิทธิที่จะได้รับ บริการด้านการสุขภาพ ก็คือ สิทธิของปัจเจกบุคคลที่มีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้ รับบริการเพื่อสุขภาพ โดยไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นมีความสามารถจะรับภาระค่าบริการ เหล่านั้นได้หรือไม่ก็ตาม[1]

         กรณีของ “น้องผักกาด” อายุประมาณ ๘ ปี ซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาล พบ จังหวัดตา ซึ่งตกเป็นคนด้อยโอกาสเพราะประสบปัญหาความพิการจนไม่อาจดำเนินชีวิตได้ดังปกติ และยังประสบปัญหาความไร้รัฐโดยสิ้นเชิง พร้อมไม่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน

ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

         ข้อ25(1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย์ และบริการสังคมที่จำเป็น และมีสิทธิในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา หรือปราศจากการดำรงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนือการควบคุมของตน[2]

         แม้น้องผักกาดจะมีปัญหาทางสถานะบุคคล แต่น้องผักกาดไม่สามารถเข้าถึงกองทุนหรือได้รับความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิในการมีสุขภาพดีที่เป็นสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับ ถึงแม้น้องผักกาดยังโชคดี ที่มีภาคประชาสังคมให้การสนับสนุน ซื้อหลักประกันสุขภาพตามมติของคณะรัฐมนตรี แต่กระนั้นน้องผักกาดควรได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขอันเป็นสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง


[1] แหล่งที่มา http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/human_rights/07.html ค้นหาเมื่อ 28 เมษายน 2557

[2] ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. [PDF] [cited 2014 May 4]. Available from:http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/bo...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ทรงสิทธิในการมีสุขภาพดีความเห็น (0)