ความรู้ที่ได้รับ

ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ทำประโยชน์ในการทำสมุดบันท฿กของตัวเอง

บรรยากาศในการทำ

สนุกสนานดี