2.ศักยภาพการทำหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล

    ๒.๒ การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานและความเปลี่ยนแปลง ของคุณอำนวย
        ในการทำหน้าที่คุณอำนวยตำบลนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่จะได้รับ ประโยชน์แก่คนที่ทำหน้าที่อย่างมาก หากคนคนนั้นรู้จักเก็บเกี่ยว เพราะเป็นการฝึกการทำงาน ตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนา ตัวคุณอำนวยเอง เช่นการได้ฝึกการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน  การเพิ่มทักษะในการนำกระบวนการ  การเพิ่มทักษะในการลิขิต หรือการบันทึกการทำเวทีของแต่ละครั้ง  ในการทำหน้าที่คุณอำนวย ตำบลนั้นต้องทำตัวเป็นนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ร่วมกับคุณกิจ แม้ในบางตำบลจะมีคุณอำนวยที่ขาดทักษะ และประสบการณ์ในการทำเวที ก็ต้องปฏิบัติเพื่อหาประสบการณ์ และเพิ่มทักษะไปในตัวด้วย
    จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาคุณอำนวยสามารถประเมิน ตนเองได้ว่า  การปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบลในบทบาทของ คุณประสาน  คุณกระบวนการ  และคุณลิขิต  เรื่องใดที่ยังขาดทักษะ และประสบการณ์อยู่ ก็สามารถที่จะเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริง ทั้ง ๓ บทบาทของคุณอำนวย สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป  การทำหน้าที่คุณอำนวยตำบลนั้นต้อง อาศัย การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทีม หรือบางโอกาสก็สามารถเรียนรู้  ได้จากคุณกิจแกนนำ หรือจากคุณกิจครัวเรือนที่เข้าร่วมเวทีก็มี เพราะทุกคนย่อมมีประสบการณ์ที่สั่งสมอยู่ในตัว และรอโอกาสที่ จะได้แสดงออกมา  ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเวทีนั้นเพื่อนร่วม ทีมสามารถเป็นกระจกที่ดีในการที่จะบอกว่าการทำหน้าที่ของเรา ในวันนั้นเป็นอย่างไร และสามารถนำข้อคิดเห็นจากเพื่อนร่วม ทีมไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานของตนเองต่อไป  นอกจากจะเป็น การพัฒนาตนเองในการเป็นคุณอำนวยตำบลแล้วยังสามารถที่จะ นำกระบวนการต่างๆ นั้นมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการ  ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วย