เมื่อเริ่มเรียนก็ยิ่งสนุกกับการเรียนมากขึ้น  อาจารย์ก็จะมีมุขมากกว่าเดิม