เพื่อให้ภาควิชารังสีเทคนิค มีเอกสารอ้างอิงสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ในดัชนีที่2.3 กระบวนการเรียนการสอน เกณฑ์การตัดสิน (1) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  จึงได้จัดทำตารางเรียนขึ้นมา นอกเหนือจากการพิมพ์ออกมาจากโปรแกรมการจัดตารางเรียนที่ปฏิบัติเป็นประจำเพราะโปรแกรมไม่เอื้อต่อการให้บริการเท่าที่ควร  แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้พิมพ์ใหม่น่ะค่ะ  ก็Copy มาจากในโปรแกรม Reg อีกครั้งหนึ่ง เพียงแต่เขียนหัวให้ชัดเจนเท่านั้น  หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครังสี นะค่ะ ตารางเรียนปลาย49