ความรู้สึกของข้าพเจ้าในการทำบล็อกในครั้งนี้  มีความรู้สึกว่ายากเพราะว่าเป็นการลองทำในครั้งแรกจึงจะต้องพยายามฟังให้ทันอาจารย์ผู้สอน  ผู้เรียนจึงต้องมีสมาธิเป็นอย่างสูงในการเรียน  หากขาดสมาธิจะฟังคำสังที่อาจารย์ผู้สอนให้ปฏิบัติไม่ทัน  แล้วจะเกิดการงงในการสร้างบล็อกก็จะทำไม่สำเร็จ  และไม่ทัน  ผู้เรียนจึงต้องมีสมาธิและตั้งใจฟังจะได้เข้าใจในบทเรียน