ความรู้ที่ได้รับ

 ให้นำความรู้ที่ได้นี้ไปสร้างสมุดบันทึกส่วนตัวของเราได้อย่างถูกต้องและสามารถนำคามรู้ที่ได้นี้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้

บรรยากาศในการทำ