GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข้าวอินทรีย์ดีอย่างไร

การสร้างการรับรู้และทัศนคติต่อข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

คำถามที่

 รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ ได้ถามกลุ่มเกษตรกร

ของจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม

ที่เข้าร่วมล้อมลงพูดคุยกันในโครงการ การสร้างการรับรู้และทัศนคติต่อข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในระบบเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ ร้อย-แก่น-สาร (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม)

คำตอบที่ได้คือ

  • ความรู้สึกปลอดภัยทั้งคนปลูกและคนกิน

  • ารลดต้นทุน

แต่สำหรับปัญหาคาใจของชาวเกษตรกรก็ยังมีอยู่ เช่น

  • ปัญหาวัชพืช ศัตรูพืช

  •  แหล่งน้ำ

  • ตลาด

  • พันธุ์ข้าว (ต้องการพันธ์แท้ไม่ปลอมปน)

ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้รู้-ผู้เชี่ยวชาญน่าจะนำความรู้ไปบริการวิชาการแก่เกษตรกรต่อไป

                                                                                       -น้อง-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 56667
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)