ภารกิจในวันสงกรานต์ปี 2557 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และดำเนินการด้านคดีครอบครัว ซึ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจฯ โดยส่วนใหญ่พบว่ามีปัญหาครอบครัว ขาดความรักความเข้าใจระหว่างเด็กและเยาวชนกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งสถานพินิจฯ ต้องให้การบำบัดดูแลในส่วนนี้ด้วย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ที่กำหนดจึงจัดทำโครงการ “วันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี2557” ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน และครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย และสร้างสายใยรักเพื่อสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว โดยใช้สถานที่ดำเนินโครงการ คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีในวันที่ 11 เมษายน 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนความเห็น (0)