spn_it

Doisaket_it
การประเมินผลโครงการ

ความหมายของการประเมินโครงการ

                         การประเมินโครงการเป็น  ศาสตร์ประยุกต์  (Applied  Science)” หรือเป็น  วิทยาการประยุกต์  ที่เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์หลายแขนง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวคิดและวิธีการที่ผูกพันกับวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก   อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาเฉพาะคำว่า   การประเมินโครงการ  แล้ว  อาจบอกได้ว่าเป็นคำผสมของคำสองคำคือคำว่า  การประเมิน  กับคำว่า  โครงการ  ซึ่งทั้งสองคำต่างก็มีความหมายหรือคำจำกัดความเฉพาะของตนเอง                         การประเมิน  หรือ  การประเมินผล   มีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “Evaluation”   ซึ่งหมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำอื่น ๆ อีกหลายคำ  เช่น  การวิจัย  (Research)  การวัดผล  (Measurement)   การตรวจสอบรายงานผล  (Appraisal)  การควบคุมดูแล  (Monitoring)  การประมาณการ  (Assessment)  และการพิจารณาตัดสิน  (Judgment)  เป็นต้น   ซึ่งคำดังกล่าวแล้วอาจสรุปเป็นความหมายหรือคำจำกัดความร่วมกันได้ว่า   เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม  ทดสอบ  สังเกต  และวิธีการอื่น ๆ  แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดำเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด                         พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  .. 2525  ได้ให้คำจำกัดความของ  โครงการ  ว่าหมายถึง  แผนหรือเค้าโครงที่กำหนดไว้   โครงการเป็นศัพท์ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “Project”   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน  (Plan)  และในบางตำราถือว่ามีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า  “Program”   ซึ่งหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน   ฉะนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าโครงการคือ  Project  หรือ  Program  ในภาษาอังกฤษนั้นเอง   ความหมายของโครงการ  และรายการปฏิบัติงาน   ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดแล้วในตอนที่ 1                           โดยคำว่า  การประเมิน  หรือ  การประเมินผล  รวมกับคำว่าโครงการ  จึงเป็นคำศัพท์ทางวิชาการโดยเฉพาะว่า   การประเมินโครงการ  (Project  or  Program   Evaluation)   ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้                          การประเมินโครงการ    หมายถึง   การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่    และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นด้วยด้วนมากน้อยเพียงใด                          การประเมินโครงการ    เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ                          การประเมินโครงการ    หมายถึง   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ    แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือไม่และด้วยคุณภาพของความสำเร็จนั้นเป็นเช่นใด                          การประเมินโครงการ    หมายถึง   การประมาณค่าการดำเนินงานของกิจกรรมใด ๆ   อย่างมีระบบเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต                          จากความหมายดังกล่าวแล้วอาจสรุปได้ว่า    การประเมินโครงการหมายถึง    กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการ    และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดำเนินงานโครงการนั้นเสีย  

ความหมายและความสำคัญของการประเมินโครงการ

                         การพัฒนาของโลกทางด้านวัตถุได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว   ด้วยกิจกรรมอันสลับซับซ้อนมากมายและผลของการพัฒนาทางด้านวัตถุนี้เอง   ก่อให้เกิดผลสะท้อนหรือผลกระทบอย่างมากต่อจิตใจของพลโลก    จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการเพื่อการพัฒนาจิตใจของมนุษยโลกควบคู่กันด้วย     ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้มนุษยโลกได้ใช้ความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและการพัฒนาการทางด้านจิตใจให้สอดคล้องกันไป    และมนุษยโลกเหล่านั้นอยู่รวมกันด้วยความสงบสุข    แบ่งปันและใช้ประโยชน์ของความเจริญร่วมกัน    และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน                          โครงการอันมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา    การเกษตร    การสาธารณสุข    ความมั่นคงปลอดภัย    และอื่น ๆ   เพื่อพัฒนาความเจริญดังกล่าวแล้วต้องใช้จ่ายทรัพยากรเป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นเงิน   วัสดุอุปกรณ์และกำลังคน   โครงการบางโครงการมีประโยชน์มากและเห็นคุณค่าอย่างชัดเจน    โครงการบางชนิดเมื่อกระทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์และคุณค่าแต่ประการใด    การที่จะตัดสินใจระบุลงไปว่าโครงการใดมีประโยชน์มีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดย่อมจะต้องมีการพิสูจน์วิเคราะห์    โดยเครื่องมือที่ใช้ก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการประเมินโครงการ                          การประเมินโครงการอย่างมีระบบ    ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่กำหนดขึ้นไว้ว่าจะสามารถตัดสินใจในการดำเนินการ    การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้องเหมาะสม    และส่งผลให้โครงการนั้นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ    บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ                          การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและมีความสำคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่หลายมุมดังต่อไปนี้                          มิตเซล   กล่าวว่า  การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายที่สำคัญ 3  ประการ 1.        เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 2.        เพื่อช่วยให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้น 3.        เพื่อการบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมืองเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย                            ค์นอก     กล่าวว่า   การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเฉพาะดังต่อไปนี้ 1.       เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการตัดสินใจ   ว่าลักษณะใดของโครงการมีความสำคัญมากที่สุด    ซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อการหาประสิทธิผล    และข้อมูลชนิดใดที่จะต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์ 2.       เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพิจารณาถึงประสิทธิผลของโครงการ 3.       เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ   เพื่อนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 4.       เพื่อการตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่สามารถนำเอาไปใช้ได้ 5.       เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                           มอร์ซุนด์    กล่าวถึง   ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 1.             เพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการ    บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 2.             เพื่อที่จะทราบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริงหรือไม่    และเป็นเป้าหมายที่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด                            รอสซี่ และฟรีแมน    กล่าวว่าการประเมินโครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 1.       เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ 2.       เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 3.       เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการ 4.       เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียหรือข้อจำกัดของโครงการ   เพื่อการตัดสินใจในการสนับสนุนโครงการ 5.       เพื่อการตรวจสอบว่าการดำเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อนึ่งพึงระลึกเสมอว่าการประเมินโครงการมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพิสูจน์หรือตรวจสอบโครงการ   แต่เป็นการกระทำเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของโครงการเป็นสำคัญดังข้อเขียนของตัฟเฟิลบีม    ที่ว่า                          ความมุ่งหมายที่สำคัญของการประเมินโครงการมิใช่เพื่อการพิสูจน์  แต่เพื่อการปรับปรุง  (The  most  important  purpose  of  program  evaluation  is  not  to  prove  but  to  improve)”                          จากความมุ่งหมายของการประเมินโครงการดังทีได้กล่าวแล้วจะสามารถกล่าวเป็นข้อสรุปที่แสดงถึงควรมสำคัญหรือคุณประโยชน์ของการปะเมินโครงการได้ ดังนี้ 1.       การประเมินจะช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตราฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจนขึ้นกล่าวคือก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้นำไปใช้ย่อมจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน    ส่วนใดที่ไม่ชัดเจนเช่นวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานในการดำเนินงานหากขาดความแน่นอนแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน    ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนช่วยทำให้โครงการมีความชัดเจนและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างได้ผล    มากกว่าโครงการที่ไม่ได้รับการประเมิน 2.       การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่    ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ    ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน    ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอน    และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหาเพิ่มเติม    ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมีส่วนที่ทำให้การใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 3.       การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์   ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน    ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินการไปด้วยดี    ย่อมจะทำให้แผนงานดำเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้    หากโครงการใดโครงการหนึ่งมีปัญหาในการนำไปปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานทั้งหมดโดยส่วนรวม    ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่าหากการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ย่อมหมายถึงการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และดำเนินงานไปด้วยดีเช่นเดียวกัน 4.       การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ  (Impact)  ของโครงการและทำให้โครงการมีข้อที่ทำให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง    ดังตัวอย่างโครงการเขื่อนน้ำโจนซึ่งในการสร้างถนนเพื่อไปสู่สถานที่สร้างเขื่อนนั้นต้องผ่านป่าไม้ธรรมชาติ    ทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าหลายชนิดอาจต้องสูญพันธ์การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดโครงการป้องกันรักษาป่า    และโครงการอนุรักษ์และอพยพสัตว์ป่าขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาเป็นต้น    ด้วยตัวอย่างและเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาได้ 5.       การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน    ดังที่ ได้กล่าวแล้วว่าการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบและมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก  ทุกอย่างของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการดำเนินงานจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดกล่าวคือทั้งข้อมูลนำเข้า  (Inputs)  กระบวนการ  (Process)  และผลงาน  (Outputs)   จะได้รับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอนส่วนใดที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาย้อนกลับ  (feedback)  เพื่อให้มีการดำเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ต้องการ   ดังนั้น จึงถือได้ว่าการประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ 6.       การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ    เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ    แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ   เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ    อันย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง    โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจ    มีความพึงพอใจ    และมีความตั้งใจกระตือรืนร้านที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น    ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างขวัญ    กำลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 7.       การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการกล่าวคือ   การ ประเมินโครงการจะทำให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาข้อดี    ข้อเสีย    ความเป็นไปได้    และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโครงการ     โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยทำให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการนั้นต่อไป    หรือจะยุติโครงการนั้นเสีย    นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือการกำหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมอืง

กระบวนการของการประเมินโครงการ

                         การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการอย่างมีระบบโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น   กระบวนการในการประเมินผลโครงการอาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการทางการประเมินผลโครงการแต่ละบุคคลหรืออาจมีรายละเอียดที่แตกต่างเพราะรูปแบบหรือประเภทของการประเมินผล   หรือประเมินไปตามแต่ละประเภทของโครงการ  อย่างไรก็ดีการประเมินผลโครงการนอกจากจะประเมินโครงการทั้งหมดโดยส่วนรวมแล้ว   แต่ละส่วนของโครงการจะต้องได้รับการประเมินควบคู่กันไปด้วยเสมอ   คือ การประเมินข้อมูลนำเข้า  (Inputs)  การประเมินตัวกระบวนการ  (Processor)  และการประเมินผลงาน  (Outputs)  ซึ่งแต่ละส่วนและโดยทั้งหมดของโครงการจะประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้   1.           การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์โครงการ    ซึ่งเป็นการ ประเมินเพื่อให้ทราบว่าโครงการที่กำหนดขึ้นนั้นมีวัตถประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่    จะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้มีความเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติได้โดยลักษณะใด    การประเมินผลโครงการในขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง    เป็นการตรวจสอบและทบทวนความเรียบร้อยวัตถุประสงค์โครงการเป็นสำคัญ 2.           การศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูล   ซึ่งเป็นการประเมินข้อมูลและทรัพยากร ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ดำเนินการว่ายังมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานหรือไม่ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่สามารถที่จะสนองตอบวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด    และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้หรือไม่   การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่อการบริหารโครงการนั่นเอง 3.           การเก็บรวบรวมและการกระทำกับข้อมูลและทรัพยากร   ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึง กระบวนการในการดำเนินโครงการในลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจำแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่    เป็นสัดส่วน    และให้มีความเป็นจริงมากที่สุด   เพราะหากการดำเนินงานในขั้นตอนนี้มีปัญหาย่อมทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นมีปัญหาตามไปด้วย    กล่าวคือ   แม้ว่าผู้บริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรที่จะต้องใช้ทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างดีแล้ว   แต่ในขั้นตอนของการรวบรวมและจัดดำเนินการกับข้อมูลไม่ดีพอ    ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพ    ตัวอย่าง   เนื้อย่าง    ดีย่างกับเตาที่ไฟแรงเกินไป    ย่อมได้เนื้อย่างที่ไหม้เกรียม    เป็นต้น    การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสมกับข้อมูลหรือทรัพยากรที่นำเข้าหรือไม่ 4.           การวิเคราะห์    การแปลความหมาย    และการสรุปผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ข้อมูลได้ ผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้ว    และผู้ประเมินจะต้องทำการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด    ตรงตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่    จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะใด    และผลที่เกิดขึ้นจะมีแนวโน้มไปในลักษณะใด    การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลงานของโครงการที่เกิดขึ้น    และรวมไปถึงการประเมินโครงการโดยทั้งหมดด้วยว่าทรัพยากรหรือข้อมูลนำเข้าที่มีอยู่    ด้วนกระบวนการที่ใช้    และด้วยผลงานที่ปรากฏนั้นโครงการโดยรวมเป็นเช่นใด    เป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์คุ้มค่ากับการดำเนินงานหรือไม่    ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแล้วดำเนินงานต่อไป   หรือจะล้มเลิกยุติโครงการนี้เสีย        โดยกระบวนการที่กล่าวแล้วเป็นกระบวนการทั่วไปของการประเมินโครงการ หรือประเมินการปฏิบัติงานทุกชนิด   และในการประเมินโครงการแต่ละโครงการนั้นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องและมีส่วนสำคัญในการพิจารณาเพื่อการประเมินผลโครงการด้วย  คือ ระยะเวลา  (Timing  periods)  ของการดำเนินงานโครงการ   นอกจากนี้ในการประเมินผลโครงการจะต้องอาศัยสิ่งสำคัญหรือข้อคิดที่สำคัญอีกหลายชนิด  เช่น  ข้อเท็จจริง  ผลประโยชน์   ข้อผูกพัน   ความเป็นไปได้   มาตรฐาน  และอื่น ๆ เพื่อประกอบในการพิจารณา   ข้อคิดดังกล่าวแล้วจะได้กล่าวต่อไป
                         อนึ่ง เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการในการประเมินผลโครงการที่ชัดเจนและเป็นระบบขึ้น   แผนภูมิ 3-1  จะแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผลโครงการได้พอสังเขป  ดังนี้                                                   จากแผนภูมิ 3-1  แสดงให้ทราบว่าทุกส่วนของโครงการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมอ   โดยข้อมูลนำเข้า  กระบวนการดำเนินงานและผลงานตามที่คาดหวัง   กับ ข้อมูลนำเข้า   กระบวนการดำเนินงานและผลงานที่เกิดขึ้นจริงจะต้องมีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันและจะต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดของโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน   แล้วจึงจะตัดสินหรือลงความเห็นได้ว่าโครงการที่กำหนดขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดีที่เหมาะสมและสามารถจะดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่                          อย่างไรก็ดีการปฏิสัมพันธ์ของรายละเอียดโครงการซึ่งมีสองลักษณะ คือ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทฤษฎีและแนวคิดการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผลโครงการ

หมายเลขบันทึก: 56428, เขียน: 30 Oct 2006 @ 13:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)