ติดต่อ

คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายถึงหัวหน้า คปร.

  กำหนดการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามท้ายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.2526โดยอนุโลม  

       สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเกี่ยวกับการกำหนดการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามคำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กำหนดในข้อ 3.1 ของภาคผนวก 2ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 โดยอนุโลม คือ

      คำขึ้นต้น                 ให้ใช้    กราบเรียน

      สรรพนาม                ให้ใช้    ข้าพเจ้า กระผม  ผม  ดิฉัน  ท่าน

      คำลงท้าย                 ให้ใช้  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      คำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ให้ใช้    กราบเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 56427, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #การกำหนดการใช้คำขึ้นต้น#สรรพนาม#คำลงท้ายในหนังสือราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)