เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน หัวข้อ ทำงานวิจัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทางคณะได้เชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยสถาบันจากคณะมนุษยศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะสหเวชศาสตร์             ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ดิฉันเข้าใจว่าบุคลากรหลาย ๆ ท่านคิดว่าการทำงานวิจัยนั้นเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญและไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน ดิฉันจึงคาดหวังแต่เพียงให้ทุกท่านมีทัศนคติที่ดีที่ดีต่อการทำงานวิจัย เมื่อคุณอนุวัทย์ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มฟังท่านวิทยากรเล่าประสบการณ์การทำวิจัยสถาบันพร้อมทั้งมีงานวิจัยสถาบันที่ทำเสร็จแล้วมาเป็นตัวอย่างประกอบให้ดูด้วยนั้น ดิฉันรู้สึกได้เลยว่า หลาย ๆ ท่านเริ่มคลายความกังวลลง มีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับการทำงานวิจัยและพร้อมที่จะทำงานวิจัย  สิ่งที่ดิฉันประทับใจมากคือการได้เห็นความตั้งใจจริงของบุคลากร   บางท่านมีโจทย์วิจัยที่อยากจะทำอยู่แล้วจึงมีคำถามเกิดขึ้นในวงสนทนามากมาย             หลังจากกิจกรรมนี้จบลง ดิฉันอยากให้บุคลากรทุกท่านได้เริ่มทำงานวิจัยกันจริง ๆ เลย เพราะการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ย่อมทำให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ บางคำถามก็จะได้คำตอบจากการลงมือทำ  การทำงานวิจัยเรื่องแรกอาจจะยากอยู่บ้าง แต่ถ้าหากได้ลองทำสักเรื่องหนึ่งแล้ว รับประกันได้เลยว่าต่อไปจะคิดหรือทำอะไรก็จะออกมาเป็นงานวิจัยได้  นอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริหารของคณะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วย คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้งานวิจัยสถาบันของคณะสหเวชฯจะพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ