ชื่อ-สกุล  :  นายธีรวัจน์  สังข์ทอง 
อายุ         :  26  ปี
สถานภาพ  : โสด
ที่อยู่         :  114  ถ.เวชพฤกษ์พิทักษ์  ต.ปากแพรก  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  80110  โทร. 075-420112, 01-9875603, 07-3999943
ปัจจุบัน    :  ประกอบธุรกิจส่วน (ซ่อมจำหน่ายคอมพิวเตอร์)