ชื่อนายณัฐวุฒิ  นามสกุล มะสุวรรณ
ชื่อเล่น แป้ว
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี(คอมพิวเตอร์)ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ 161/1 ม.6 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร 086-2742350
จำนวนพีน้อง 3 คน
ประวัติการทำงาน
เป็นครูสอนที่โรงเรียนวัดวังฆ้อง สอนวิชาคอมพิวเตอร์