นางสาวเสาวลี  บุญเมือง

ชื่อเล่น สา

วันเดือนปีเกิด 5  ธันวาคม  2527

ที่อยู่  บ้านเลขที่ 32  หมู่ที่6  ตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160