ดิฉันชื่อ นางสาวเอรวรรณ  หนูทรัพย์

ชื่อเล่น เอ

ศึกษาอยู่ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

โปรแกรม    วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ