ชื่อ : นางสาวสุกานดา   บัวเพชร
ชื่อเล่น : อร
อายุ : 22 ปี
ตอนนี้สอนที่ รร.เทคโนทักษิณพณิชยการ
เรียนที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
              เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ