วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SUD Research journal sciences and technology)

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(SUD Research journal sciences and technology) เป็นวารสารทางวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำเสนอ ผลงานนวิจัย ในรูปแบบของ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article), นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และ บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ซึ่งบทความที่ได้รับตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น

http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal/inner.php?id=33&page=1        

**********++++++*********

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(SUD Research journal sciences and technology)

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

ISSN :   1906-3334

URL : http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal/inner.php?id=33&page=1        

http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal/index.php?page=1

http://research.dusit.ac.th/new_ver/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html

 สถานที่ติดต่อ :   :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2244-5280-2 โทรสาร : 0-2668-7460 E-mail: [email protected]th 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)